Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.fuufoo.nl (de Website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

Doordat u hebt ingestemd met de Voorwaarden is een overeenkomst tot stand gekomen tussen u en FuuFoo B.V., die de Website ontwikkeld heeft, exploiteert en beheert. Van deze overeenkomst maken de Voorwaarden deel uit. Waar in het vervolg van de Voorwaarden wordt gesproken over “wij” of “ons” wordt daarmee bedoeld FuuFoo B.V. Waar wordt gesproken van “u” wordt u als gebruiker van de Website bedoeld.

De Website Fuufoo biedt een onafhankelijk platform waarop reviews geplaatst kunnen worden voor zelfzorggeneesmiddelen (de Dienst).

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat u de Website gebruikt, stemt u ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 - Algemeen

1.        De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.

2.        Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.fuufoo.nl.

3.        Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

1.        U mag de Website niet zo gebruiken dat u daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

2.        U mag het volgende niet via de Website verspreiden:

–         Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

–         Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

–         Ongevraagde reclame (spam);

–         Foute of misleidende informatie;

–         Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten

3.        U mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

4.        U zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal u deze gegevens niet misbruiken.

5.        U mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

6.        U garandeert dat de door u geplaatste informatie correct en niet misleidend is.

7.        Voor het overige gelden voor het gebruik van de Website de Spelregels.

Artikel 3 - De aard van het platform en onze aansprakelijkheid

1.    Het doel van de Website is om een platform te bieden waar u ervaringen van andere gebruikers kunt lezen. U dient zich daarbij wel te realiseren dat alle reviews die op de Website geplaatst zijn, persoonlijke ervaringen zijn. Dit zijn geen adviezen van artsen. Hoewel wij ons best doen om deze reviews te monitoren, kunt u daarom niet op de juistheid van deze reviews vertrouwen. Wij adviseren u om voordat u besluit om wel of geen gebruik te maken van medicatie, altijd eerst uw arts en/of apotheker te raadplegen.

2.    Vanwege het bepaalde in het eerste lid komt u met ons overeen dat wij, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, jegens u niet aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website. Zouden wij om wat voor reden dan ook toch jegens u aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500,- per gebeurtenis met een maximum van € 3.500,- per jaar.    

3.    Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de Websites van derden en het handelen van derden, waar op deze website met links naar wordt verwezen.

Artikel 4 - Beschikbaarheid de Website

1.        Wij doen ons best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.

2.        Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is.

3.        Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment onmiddellijk te stoppen met de exploitatie van de Website.

4.        Wij komen met u overeen dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de onbeschikbaarheid van de Website. Zouden wij om wat voor reden dan ook toch jegens u aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 3.500,- per gebeurtenis met een maximum van € 5.000,- per jaar.

Artikel 5 - Gebruikersaccount

1.        U moet de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen. u moet uw wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt.

2.        Als u denkt of weet dat u w account misbruikt wordt, moet u dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 - Prijzen

1.        Wij bieden de Dienst gratis aan. Wij mogen besluiten u te laten betalen. We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen kunt u gratis en meteen opzeggen.

2.        Als u moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk op de website vermelden.

Artikel 7 - Uitsluiting

Als wij vinden dat u de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij u (deels) uitsluiten van de Dienst.

We kunnen u bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

•          uw account te verwijderen; en

•          onderdelen van de Dienst voor u te blokkeren.

Artikel 8 - Persoonsgegevens

1.      Wij verwerken uw persoonsgegevens op de wijze als beschreven in het Privacy Statement. Bij het plaatsen van uw review of het registreren van uw account, hebt u hiervoor toestemming gegeven. 

2.      Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

1.      Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de zich op de Website bevindende content rusten bij ons. U mag de content van de Website niet kopiëren, reproduceren en/of openbaar maken.

2.      Indien u een review op de website plaatst, bent u verplicht om op ons eerste verzoek de op deze review rustende intellectuele eigendomsrechten aan ons over te dragen. De eventuele kosten die een dergelijke overdracht met zich brengt komen voor onze rekening.

3.      U geeft ons het exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke recht om uw review en andere door u aan ons verstrekte informatie te gebruiken, zonder dat wij u daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn. Dit gebruik is onbeperkt. Dat betekent dat wij (onderdelen uit) uw review bijvoorbeeld mogen gebruiken in advertenties, plaatsen op social mediaen overdragen aan derden. Dit recht ziet ook op het gebruik van uw naam en de door u gebruikte afbeelding(en).

4.      Het is u verboden om op de Website content te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden rusten. U staat ervoor in dat uw review geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Doet u dit toch, dan dient u de eventuele schade die wij daardoor lijden te vergoeden. 

5.      U stemt er mee dat u uw volledig medewerking zult verlenen indien wij ons dienen te verweren tegen een derde die stelt dat wij inbreuk maken op zijn rechten vanwege uw review.  

Artikel 10 - Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer [dossier nummer].

Artikel 11 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Oost-Brabant bevoegd om over het geschil te oordelen.